Bezoek onze modelwoning op afspraak!

Privacyverklaring VZW Wonen met Zorg 

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: VZW Wonen met Zorg, met maatschappelijke zetel te Martelarenstraat 60, 2400 Mol en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0649.711.146 (hierna: “VZW”).

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website van Residentie De Schans (www.residentiedeschans.be) verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.         VZW leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2.         VZW stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

–      Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

–      Categorie 2: bij contactname via de website;

–      Categorie 3:  via cookies: tracking van gebruik van de website;

2.2.      VZW kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  •   door gebruik van cookies;
  •   tijdens contactname via de website

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

VZW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, prospecten, leveranciers, familie van klanten voor registratie van meldingen via telefonie of applicatie, correspondentie in het kader van de dienstverlening, opmaken van facturen/nota’s voor bewoning en/of dienstverlening, het selecteren van activiteiten binnen het interessegebied van de personen, gegevens inzake onderbouwing van de voorwaarden “zelfredzaamheid” binnen een Assistentiewoning, opvolging van crisis- en overbruggingszorg.

VZW zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële partners van VZW), tenzij met uw voorafgaande toestemming en vermelding van ontvangst door de derde partij.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen VZW en U. Aanmeldingen voor een eventuele nieuwsbrief blijven geldig tot u zelf uw toestemming intrekt.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. 

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VZW. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. VZW verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@residentiedeschans.be, per post naar Martelarenstraat 60, 2400 Mol. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt VZW mogelijk een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij VZW enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail:  commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan VZW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.         Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites
8.1.         VZW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop VZW door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van VZW.

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.